11/052021

What are the determinants of Heparin sodium Price?

Heparinsodiumisakindofnaturalrarepolymermedicine,becauseofitsspecialsource,itspriceismuchmoreexpensivethanordinarychemicalrawmaterials.Itisaffectedbymanyfactors.Thepriceofrawsmallintestinechanges,sodo

11/042021

Heparin sodium action

Heparinsodiumisananticoagulant.Heparinsodiumhasanticoagulanteffectinvivoandinvitroandcanprolongcoagulationtimeandprothrombintime.Itsanticoagulantactionisextremelycomplexandhasinfluenceonmanylinksofcoa

11/022021

heparin sodium anticoagulant

Bloodcoagulationisacomplexprocessofproteolysisinvolvingaseriesofcoagulationfactors.Anticoagulantsaredrugsthatpreventthebloodclottingprocessbyaffectingclottingfactors.Next,xiaobianwillintroducethecommo

10/292021

Heparin Sodium API Supplier: What does Heparin sodium do?

HeparinsodiumAPISupplier:IndicationsforHeparinsodiumHeparinsodiuminjection:forthepreventionandtreatmentofthrombosisorembolicdiseases(suchasmyocardialinfarction,thrombophlebitis,pulmonaryembolism,etc.)

10/272021

Heparin sodium uses

Heparinsodiumisananticoagulant.Itaffectsmanypartsofthecoagulationprocessandcanprolongthecoagulationtimeandprothrombintime.Heparinsodiumhasrapidanticoagulantactionbothinvitroandinvivo.Heparinsodiummain

News and information