07/012020

Brief description of heparin sodium adaptation symptoms

Heparinsodiumisananticoagulantdrugofmucosaccharidesulfate.Heparinsodiumisasodiumsaltofaminoglucansulfateextractedfromtheintestinalmucosaofpigsorcattle.Heparinsodiumisananticoagulantdrugofmucosaccharid

06/292020

Clinical application of dermal sulfate

1preventionandtreatmentofcoronaryheartdisease,Baianginapectoris,myocardialinfarction,coronaryatherosclerosis,myocardialischemiaZHIandotherdiseasesItcaneffectivelypreventcoronavirusdaoheartdisease.Itca

06/242020

Enoxaparin sodium is injected correctly

Coretip:Enoxaparinsodiumisaclassofantithromboticdrugs,intheuseofenoxaparinsodiumisrequiredsubcutaneousinjection.Itshouldbenotedthatpatientsshouldbeinjectedflat,alternatingadministrationshouldbeconduct

06/222020

What is the difference between heparin, heparin sodium, heparin calcium

Aconcept,1.Heparin:Heparin,nownamedafterits5261originsfromtheliver,iscomposedofglucosamine,4102L-adosaccharide,N-acetylgluc1653glucosamineandD-glucuronicacidalternately,withanaveragemolecularweightof1

06/152020

The primary function of enoxaparin sodium

Preventionofvenousthromboembolicdiseases,especiallythoserelatedtoorthopaedicandgeneralsurgery.Second,thetreatmentofdeepveinembolism,withorwithoutpulmonaryembolism,unstableanginaistreatedwithaspirin.Th

News and information