12/232022

Heparin sodium API brand: Qingdao Jiulong Pharmaceutical!

QingdaoJiulongBiopharmaGroupisaprivatepharmaceuticalenterprisegroupwith32yearsofentrepreneurialhistory,integratingscientificresearch,productionandsaleswithacompleteindustrialchainfrominitialrawmateria

12/222022

Qingdao Kowloon medicine to talk about Heparin sodium API!

Heparinsodiumwasfirstdiscoveredintheliverandnamedafterit.Itisamucopolysaccharidesulfatealternatelycomposedofglycosamines,glucaldehydesandglucuronicacid,whichisstronglyacidic.Itisalsofoundinlung,bloodv

12/202022

Low molecular weight heparin sodium indications and contraindications?

Lowmolecularweightheparinisthegeneralnameofaclassoflowmolecularweightheparinpreparedfromthedepolymerizationofordinaryheparin.Itisanewtypeofanticoagulantdrugdevelopedinthe1970s.Comparedwithheparin,LMWH

12/162022

enoxaparin sodium api supplier: The mechanism of action of enoxaparin sodium!

Enoxapinsodiumisalowmolecularweightheparinsodiumderivedfrompigintestinalmucosa,whichisesterifiedtoobtainbenzylestersodiumderivativeofheparin.Structurally,itiscomposedofmanycomplexandundefinedoligosacc

12/132022

enoxaparin sodium api company: The role and adaptation of Enoxaparin sodium API!

Enoxaparinsodiumisalowmolecularweightheparinusedasananticoagulantforthepreventionandtreatmentofdeepveinthrombosisorpulmonaryembolism.Enoxaparinsodiumiswhiteorwhitepowder,tasteless,moisture-inducing,ea

News and information